You are currently viewing пилотния район в Гърция

пилотния район в Гърция

Работният екип на Фитопатологичния институт “Бенаки” посети пилотния район в Гърция по време на събирането на грозде за събиране на данни за емисиите на парникови газове, потреблението на вода и производството на отпадъци. По време на тази 3-дневна визита се взеха и проби от почвата.

Close Panel