You are currently viewing Посета на пилот фармата на Федерацијата на производители на органски производи на Македонија (ФПОПМ)

Посета на пилот фармата на Федерацијата на производители на органски производи на Македонија (ФПОПМ)

Посета на пилот фармата на Федерацијата на производители на органски производи на Македонија (ФПОПМ) – Тимот на Бенаки Институтот за фитопатологија (Benaki Phytopathological Institute) и координаторот на проектот BalkanROAD ја посетија пилот фармата во Македонија. За време на посетата, двата тима заеднички ги дефинираа клучните чекори на постапките за производство и прераработка на пиперките кои треба да се разгледаат во ROAD алатката, а исто така разговараа за процесите и постапките кои би можеле да се подобрат со цел да се намали влијанието врз околината на крајниот производ од оваа пилот фарма.

Close Panel